10 reformave të mëdha që përmirësuar financat publike në vitin 2018

143

Nëpërmjet reformës së taksave, pensioneve, sistemit social, prokurimit publik, transparencës fiskale, parandalimin e pastrimit të parave, si dhe menaxhimi e borxhit publik në vitin 2018 dukshëm është janë përmirësuar financat publike në vend. Këto janë 10 reforma të mëdha të bëra këtë vit. Ata do të kontribuojë në reduktimin gradual të deficitit buxhetor, kontrollin mbi borxhin publik, reduktimin e deficitit në Fondit Pensional, servisimin detyrimet e trashëguara dhe për të parandaluar krijimin e borxheve të reja, realizimin më të mirë të transfereve sociale për ata që kanë nevojë dhe për transparencë më të madhe fiskale.

Reforma e taksave, e bërë këtë vit, do të sigurojë një sistem të drejtë tatimor dhe konsolidim gradual fiskal. Reforma e pensioneve do të stabilizojë FPIM dhe do të zvogëlojë deficitin në Fond. Është bërë edhe një reformë e sistemit social. Ajo do të sigurojë të ardhura minimale të garantuara, një targetim më të mirë të transfertave sociale dhe më shumë fonde për kategoritë më të prekura.

Borxhi publik është nën kontroll. Nëse në vitin 2016 borxhi publik ishte 48.8%, sot ajo është 48.2%. Rritja e besimit të investitorëve, të cilat u arrite me  uljen të normës së interesit dhe rritjen e realizimit të instrumenteve pagesore. Këtë vit është përvjetori i  obligacion 30-vjeçar, si dhe eurobondi më i suksesshëm deri tani me një normë interesi historikisht më të ulët prej 2.75%. Konsolidimi fiskal po zbatohet gradualisht në drejtim të qëndrueshmërisë së borxhit publik. Dhe vitin e ardhshëm deficiti buxhetor është projektuar në një nivel më të ulët krahasuar me një vit – si përqindje e PBB-së dhe në terma absolutë të ulëta – vuri në dukje në një deklaratë për shtyp nga Ministri i Financave Dragan Tevdovski.

 

Advertisement

Tevdovski vuri në dukje se sistemikisht ai është afruar për të zgjidhur çështjen të mbetura nga qeverisjes së mëparshme. Së pari, siç tha ai, u bë një ligj dhe një platformë për regjistrimin e detyrueshëm të borxheve nga institucionet, komunat dhe fondet. Pastaj, problemi është zgjidhur – një pjesë e madhe e detyrimeve janë realizuar. Ministri Tevdovski vuri në dukje se janë bërë mekanizma ligjorë që do të parandalojnë akumulimin e detyrimeve të reja.

Këtë vit, përmes Ligjit të ri të Prokurimit Publik, sistemi i prokurimit publik është në përputhje me standardet evropiane. Kjo do të mundësojë efikasitet dhe transparencë më të madhe në prokurimin publik.

Lufta kundër korrupsionit po zbatohet përmes masave të marra për parandalimin e pastrimit të parave. Është hartuar një ligj i ri, si dhe një strategji me BPRM-në për pagesat e traksaksioneve.

Funksionalizimi i sistemit të financave publike është përmirësuar gjithashtu. U fut një aplikim vjetor, një sistem elektronik doganor dhe shumë masa të tjera nga të cilat qytetarët dhe kompanitë do të përfitojnë drejtpërsëdrejti.

Janë bërë përpjekje të vazhdueshme për të përmirësuar transparencën fiskale si mekanizmi më i mirë për kontrollin e menaxhimit të financave publike. “Buxheti qytetar” ka një platformë të internetit, duke publikuar vazhdimisht një numër të madh raportesh që kanë përmirësuar të dhënat  në cilësi. Së shpejti, pagesat e thesarit do të jenë në dispozicion të publikut të gjerë përmes një platforme web.