Liberalizimi i energjisë elektrike në Maqedoni

339

Pas disa zvarritjeve që u bënë  këtë vit fillon liberalizimi i tregut të energjisë elektrike për familjet dhe kompanitë e vogla. Kjo do të thotë se ata do të jenë në gjendje të zgjedhin se cila kompani do t’i furnizojë me energji elektrike, dhe jo vetëm EVN Maqedoni që ishte deri tani.

Kjo do të thotë që secila familje do të jetë në gjendje të zgjedhë se nga cila kompani të blejë energji elektrike për nevojat e saj,  nëse nuk bën zgjedhje atëherë energjia elektrike do të merret nga furnizuesi universal. Për këtë qëllim është shpallur një tender për përzgjedhjen e furnizuesit universal dhe kompania e përzgjedhur duhet të jetë e njohur deri në fund të këtij muajit.

Në tenderin e shpallur për furnizuesin universale u paraqit EVN ja e cilat deri më tani i kanë furnizuar qytetarët me energji elektrike dhe Ndërmarrja për prodhim të energjisë elektrike Maqedoni ELEM përmes kompanisë së saj  ELEM tregtisë. Furnizuesi EVN ofroi një fitim fillestare prej 14.4 për qind, ndërsa ELEM Trade arriti 14.9 për qind bruto. Ky çmim pritet që gjatë ankandit që do të realizohet pritet të ulur.

llogaritjet paraprake tregojnë se liberalizimi i energjisë elektrike për familjet nuk do të jetë rentabile në tregut të lirë të energjisë elektrike, për shkak se do të duhet të paguajnë një çmim më të lartë se sa çmimin nga komisioni rregullatorë. Kompanitë e vogla, megjithatë, që tani më paguajnë çmimin industriale për energjinë elektrike të shpenzuar që do të jetë për ta më e pagueshme në tregun e liberalizuar, sepse ata që tani kanë  faturat e larta.

Megjithatë, në vitet e para, nuk pritet një rritje në çmimet e energjisë elektrike, sepse ajo do të garantohet nga ndërmarrja shtetërore AD ELEM. Ligji për Energjinë ka një mekanizëm mbrojtës për konsumatorët e vegjël dhe familjet sepse SHA ELEM do të kërkohet në 2019 për të siguruar të paktën 80 për qind të nevojave të konsumatorëve të vogla dhe familjeve, dhe 75 për qind në vitin 2020 dhe në çdo shtatë tetë vjet, kur kjo përqindje do të reduktohet me pesë për qind në vit. Pra, çmimi i prodhimit i ELEM-it do të sigurojë një mekanizëm për mbrojtjen e familjeve në mënyrë që të shmanget goditja e çmimeve. Aktualisht çmimi prodhimi i ELEM është rreth 39 euro për megavat orë, dhe kostoja për kilovat orë të energjisë elektrike në Maqedoni që paguhet nga familjet është nominalisht më e ulëta në Evropë dhe nën nivelin e tregut, por standardi ynë është më i ulëti në Evropë.

Advertisement